Progressief Accoord Coevorden

Vereniging

De inwoner staat centraal. Wij hebben vertrouwen in wat onze inwoners zelf kunnen. Diegenen die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben kunnen op ons rekenen.

Progressief Accoord Coevorden

Informatie PAC

Het PAC (Progressief Accoord Coevorden) is een politieke vereniging die sinds 1984 als politieke partij vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Coevorden.

Het PAC staat voor een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord. Een samenleving die ruimte geeft aan haar inwoners om mee te denken en mee te doen. Waar inwoners ruimte krijgen tot zelfontplooiing en creativiteit. Een samenleving waarin we met respect voor elkaar, onze omgeving en het milieu verantwoordelijkheid nemen. Om samen met anderen onze leefomgeving vorm te geven. Waarbij we oog hebben voor de ander, waar we verschillend mogen zijn en waar we vanuit die visie met elkaar op duurzame wijze de samenleving vorm willen geven. Het PAC staat voor een samenleving die open staat voor iedereen. Deze uitgangspunten zijn het gedachtengoed van het PAC.

De kernambities van PAC

ONZE KERNAMBITIES

De inwoner staat centraal

Wij hebben vertrouwen in wat onze inwoners zelf kunnen. Diegenen die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben kunnen op ons rekenen.

zeggenschap en regie

We zijn ervan overtuigd dat zeggenschap en regie dicht bij de inwoners in de eigen omgeving bijdraagt aan het welzijn van íedereen. De betrokkenheid en medezeggenschap van de inwoners willen we actief versterken door de dialoog met alle inwoners op thema’s aan te gaan.

kracht van Coevorden

We geloven in de kracht van Coevorden en de unieke positie die onze gemeente in de grensstreek met Duitsland en Overijssel heeft. Wij staan voor een duurzame inrichting van onze gemeente waarbij het ook in de toekomst goed wonen, leven, werken en recreëren is. Vanuit een rijke historie en eigen identiteit. Wij geloven niet in gemeentelijke schaalvergroting, een fusie met andere gemeenten wijzen we af.

milieugebied

Op milieugebied willen we de meest groene, innovatieve en duurzame gemeente in Drenthe zijn. Het PAC gaat voor Coevorden Klimaatneutraal in 2030.

financiële versterking

Het PAC wil dat financiële middelen worden ingezet om de lokale democratie te versterken. Dorps- en wijkbudgetten geven naast het stimuleringsfonds kansen om dorp- en wijkvisies tot uitvoer te brengen.

wethouders aanspreekpunt

Het PAC wil dat wethouders in het kader van gebiedsgericht werken aanspreekpunt worden voor een bepaald gebied binnen de gemeente. Dit versterkt de binding tussen inwoners en bestuur. Tevens wil het PAC dat naast inspreek- en meespreekrecht, de fracties inwoners op expertise ruimte kunnen geven hun inbreng te hebben bij onderwerpen die geagendeerd staan.

Progressief Accoord Coevorden

Nieuws

Ik wil graag lid worden

Wilt U lid worden van het PAC?

Dat kan!

De contributie bedraagt € 15 per jaar.

Het rekeningnummer van het PAC is NL46 RBRB 0956 2386 88

Vereniging PAC heeft een giftenreglement opgesteld.

Het PAC zet zich in voor een
Coevorden

Progressief Accoord Coevorden

bestuur

Voorzitter

Bernhard W. Ensink

Engelandstraat 1

7742 CV Coevorden

Tel. 06 – 41 74 43 50

b.w.ensink@home.nl

Penningmeester

Edmond M.M. Lafort

Rhododendron 1

7742 SN Coevorden

Tel. 0524 – 75 03 80

Algemeen Bestuurslid

Kornelis G. Roossien

Bolderik 14

7742 TG Coevorden

Tel. 0524 – 52 32 21

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@pac-coevorden.nl

Hier staan alle gegevens met betrekking tot ANBI

ANBI Gegevens

Bron: Archief Coevorden | Plattegrond vesting Coevorden